Pomoc humanitarna dla Ukrainy - komunikat Ambasady RP w Londynie

Od kilku dni Ambasada RP w Londynie otrzymuje informacje o gotowości Polaków i Polonii mieszkających w Wielkiej Brytanii do wsparcia działań pomocowych na terytorium RP w stosunku do osób dotkniętych działaniami wojennymi na Ukrainie. Każdy gest solidarności jest dowodem siły naszego narodu wobec sytuacji nadzwyczajnych i wymagających szczególnego zjednoczenia.

Serdecznie dziękujemy za podjęte przez wiele polskich organizacji i indywidualne osoby działania pomocowe.

Obecnie na terytorium RP udzielana jest pomoc humanitarna w ramach rządowego mechanizmu koordynacji: www.pomagamukrainie.gov.pl.

Cel: Celem udzielania pomocy humanitarnej w miejscu kryzysu jest łagodzenie cierpienia oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób potrzebujących, przy pełnym poszanowaniu ich godności i szacunku. Organizacja działań w rejonie objętym kryzysem jest szczególnie trudna i wymaga od zaangażowanych podmiotów współdziałania i bieżącej analizy potrzeb.

Priorytet: Jednym z głównych priorytetów świadczenia pomocy jest jej efektywność poprzez dotarcie z pomocą do jak największej grupy potrzebujących oraz możliwie najbardziej skuteczne zaspokojenie konkretnych potrzeb, – przy uwzględnieniu dynamiki samego konfliktu jak i sytuacji osób potrzebujących, a także optymalizacji środków i redukcji kosztów udzielanej pomocy.

Działanie: Wszelkie podejmowane działania nie powinny zaburzać lokalnej gospodarki oraz możliwie czerpać z dorobku i doświadczenia podmiotów, które od wielu lat profesjonalnie zajmują świadczeniem pomocy i potrafią skutecznie nią zarządzać w kryzysie.

Apelujemy o nieorganizowanie kolejnych zbiórek rzeczowych darów, których kilkudziesięciogodzinny transport do Polski, a następnie rozładunek, magazynowanie, selekcjonowanie i dystrybucja wiążą się z niewspółmiernymi nakładami pracy i kosztów. Taka pomoc może okazać się nieskuteczna, nieaktualna i nieadekwatna do potrzeb.

Zachęcamy do organizowania zbiórek pieniężnych oraz bezpośredniego przekazywania środków finansowych na rzecz zweryfikowanych organizacji, które wykorzystają otrzymane środki finansowe na pomoc świadczoną według ścisłego zapotrzebowania oraz skuteczne działanie w perspektywie długofalowej.