Konkurs MSZ „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2020 – Infrastruktura Polonijna”

Ambasada RP w Londynie zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2020 – Infrastruktura Polonijna”.

Celem konkursu jest wyłonienie wykonawców i realizacja projektów infrastruktury polonijnej o znaczeniu strategicznym dla Państwa Polskiego, Rządu RP lub w obszarze współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wyłonienie innych projektów infrastruktury polonijnej, których realizacja będzie odpowiadała założeniom, zasadom i priorytetom polskiego rządu w sferze współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których działalność jest zarejestrowana w Polsce.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dotację na realizację projektu strategicznego jest posiadanie przez oferenta doświadczenia we współpracy z Polonią i Polakami za granicą, zrealizowanie co najmniej jednego projektu inwestycyjnego/infrastrukturalnego w obszarze współpracy z Polonią i Polakami za granicą na kwotę co najmniej 100 tys. zł oraz posiadanie doświadczenia w gospodarowaniu środkami finansowymi w kwocie niemniejszej niż 500 tys. złotych w skali wybranego roku kalendarzowego w latach 2016- 2019.

Warunkiem przyznania dofinansowania na realizację innych projektów infrastrukturalnych jest posiadanie przez oferenta doświadczenia we współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz posiadanie doświadczenia w gospodarowaniu środkami finansowymi w kwocie nie mniejszej niż 50 tys. złotych w skali wybranego roku kalendarzowego w latach 2016- 2019.

Środki finansowe na wsparcie realizacji projektów wyłonionych w konkursie będą pochodzić z budżetu MSZ na rok 2020. Maksymalna łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu wynosi 11 860 000 zł.

Termin składania ofert upływa 5 czerwca 2020 r. o godz. 16.15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 czerwca 2020 r.

Szczegóły konkursu oraz regulamin są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-wspolpraca-z-polonia-i-polakami-za-granica-2020--infrastruktura-polonijna.