Pomoc przy wypełnianiu aplikacji na bezpłatny kurs angielskiego w Londynie

Poniższy artykuł jest tylko pomocą/luźnym tłumaczeniem dla osób wypełniających dokument ENROLMENT FORM GLA ADULT EDUCATION BUDGET – 2019/23. Idealne jest gdy ktoś wypełnia samemu lub z pomocą słownika wersję angielską. W razie wątpliwości, ZAWSZE referencyjnym dokumentem jest oryginalna wersja angielska.

Dokument proszę ściągnąć z linku poniżej:
GLA_AEB1001_Enrolment_Form_(Blank)_2019-20_V.4 (Editable).pdf
wypełnić/edytować (część lub całość, na ile potraficie) i odesłać na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

STRONA 1

Section 1 - Learner Details

Title - Państwa tytuł, Mr – Pan, Mrs – Pani, Miss – Panna, rozwódka do wyboru Mrs lub Miss, others – inne
First Name(s) – Imię lub imiona
Surname – nazwisko
Previous Surname - poprzednie nazwisko / nazwisko panieńskie
Age (as of 31st August 2019) – wiek (w dniu 31 sierpnia 2019)
Current Address – aktualny adres
Post Code – kod pocztowy
Country of Residence – kraj rezydencji, w którym mieszkacie – czyli UK
Sex – płeć (male – mężczyzna, female – kobieta)
Do you identify your gender as something other than the gender you were born? - Czy uważasz że posiadasz płeć inną niż tą z którą się urodziłeś? (Yes – tak, No – nie, Prefer not to say – nie chcę podawać)
Previous Address (if lived at current address for less than 3 years) - poprzedni adres (jeśli mieszkasz pod obecnym adresem krócej niż 3 lata)
Mobile Phone Number - numer telefonu komórkowego
Date of Birth - data urodzenia (dzień/miesiąć/rok)
National Insurance No - numer NIN
Name & location of the secondary school you attended? - nazwa i adres szkoły średniej (gimnazjum), do której uczęszczałeś, proszę też dodać kraj, np. POLAND
Place of Birth - miejsce urodzenia
Are you currently classed as Homeless? - Czy jesteś obecnie klasyfikowany jako bezdomny?
Do you have the right to live in the UK? - Czy ma prawo mieszkać w UK? Jako Europejczycy (kraje UE) wpisujemy – Yes
Do you have the right to wok in the EU and/or UK? - Czy masz prawo pracować w EU/UK? Jako Europejczycy (kraje UE) wpisujemy – Yes

Section 2 - Identification
(*tą sekcje wypełnia nauczyciel lub biuro)

STRONA 2

Section 3 - Emergency Contact Details

Please provide the contact details of at least one person we may contact on your behalf in an emergency – Proszę podać dane do osoby (lub osób) wskazanej do kontaktu w razie wypadku. Wymagane co najmniej imię i nazwisko (Full Name), numer telefonu (Contact Number), kim ta osoba dla nas jest (Relationship to you) – np. mama (mother), mąż (husband), przyjaciel (friend) - podajemy angielskie nazwy.

Section 4 - Other Training Courses

Are you currently enrolled on a training course / working towards a qualification? - Czy obecnie jesteś zarejestrowany na inny kurs lub trening związany z kwalifikacjami? (Yes – tak, No – nie).
If 'Yes' please give details -  Jeżeli odpowiedziałeś tak, proszę wpisać dane tego kursu.

Section 5 - Criminal Convictions

Do you have any criminal convictions (excluding fixed penalty driving offences) - Czy masz jakieś kryminalne wyroki skazujące (z wyłączeniem kar za prowadzenie samochodu)

Section 6 - Labour Market Status

Państwa status na rynku pracy. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź z poniższych.

Not in paid employment and looking for work - brak pracy zarobkowej i poszukujący pracy
Not in paid employment and NOT looking for work - brak pracy zarobkowej i nie szukający pracy
NEET (Not in Employment, Education or Training) - osoby niepracujące, nie chodzące do szkoły, nie chodzące na kursy
In Paid Employment - osoby zatrudnione
Self Employed - osoby samozatrudnione
Economically Inactive - ekonomicznie nieaktywny (osoby niekatywne zawodowo z różnych powodów)

6.1 - Unemployed

How long have you been unemployed for (in months)? - Jak długo jesteś bezrobotny (w miesiącach)? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź: Less than 6 (mniej jak 6 miesięcy), 6-11, 12-23, 24-35, Over 36 (ponad 36 miesięcy bez pracy).
Are you claiming? - Czy pobierasz zasiłek/benfity? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź:  JSA, ESA / WRAG, Universal Credit, Other - Please state: (Inne - proszę podać:)
Have you been mandated to attend this training by your work coach or advisor? - Czy zostałś zobligowany do tego kursu przez trenera pracy czy doradcę zawodowego?

STRONA 3

9.2 - Please indicate your highest level of achievement prior to starting this course (please tick one)

9.2 - Proszę wskazać swoje najwyższe kwalifikacje przed rozpoczęciem tego kursu (proszę zaznaczyć jeden) - chodzi o kwalifikacje brytyjskie

No Prior Qualifications / Not Known - Brak wcześniejszych kwalifikacji / nieznane - osoby, które mają kwalifikacje z Polski i nie wiedzą jak się one mają do brytyjskich, mogą zaznaczyć ten punkt
Entry level - jakikolwiek poziom Entry Level z UK, także z kursów ESOL
Level 1 -> Level 7- osoby, które mają poziomy od Level 1 do Level 7+

9.3 - Details of any learning aims similar to the ones being taken

9.3 - Proszę wskazać swoje najwyższe kwalifikacje przed rozpoczęciem tego kursu (proszę zaznaczyć jeden) - chodzi o kwalifikacje brytyjskie

STRONA 4

10.1 - Ethnicity

Pochodzenie etniczne - proszę wybrać z podanej listy. Zazwyczaj Polacy wybierają: 34 - Any other White background.

11 Long term Learning Difficulties, Disabilities (LLDD) and / or Health Problems

Do you consider yourself to have long term learning difficulties, disabilities and / or health problems? - Czy uważasz, że masz długoterminowe trudności w nauce, niepełnosprawność lub problemy zdrowotne mogące wpływać na nanukę? Odpowiedź Yes lub No, w przypadku Yes proszę wypełnić punkt 11.1

STRONA 5

Section 12 - Access Restriction

Please detail anything that we should be aware of, that might affect how or when we deliver the training to you.
For example, do you have forthcoming holidays, absences or other commitments planned?
 - Wyszczególnij wszystko, o czym powinniśmy wiedzieć, co może wpłynąć na to, w jaki sposób lub kiedy zapewniamy Ci szkolenie.
Na przykład, czy planujesz nadchodzące wakacje, nieobecności lub inne zobowiązania?

Section 13 - Employment Aims and Future Plans

Please specify your employment aims and future plan - Proszę podać swoje cele zatrudnienia i plan na przyszłość - np. better job (lepsza praca), better English (lepsza znajomość angielskiego)

Section 14 - Household Situation

Proszę podać informację o sytuacji domowej lub zaznaczyć że nie chcecie podac tych informacji

1 - No household member is in employment and the household includes one or more dependent children - żaden członek gospodarstwa domowego w kótrym mieszkam nie jest zatrudniony, a gospodarstwo domowe obejmuje jedno lub więcej dzieci na utrzymaniu
2 - No household member is in employment and the household does not include any dependent children - żaden członek gospodarstwa domowego w kótrym mieszkam nie jest zatrudniony, i w gospodarstwie domowym nie ma dzieci pozostających na utrzymaniu
3 - I live in a single adult household with dependent children - mieszkam jako jedyna osoba dorosła i mam dzieci na utrzymaniu
98 - I confirm that I wish to withhold this information - potwierdzam że nie chcę podawać tych informacji
99 - None of these statements apply - żadne z tych oświadczeń nie ma zastosowania

Section 15.1 - The ESFA's Privacy Notice

You can agree to be contacted by other third parties by ticking any of the following boxes - Możesz wyrazić zgodę na kontakt z innymi podmiotami w celu ankiet czy sprawdzenia skuteczności szkolenia, zaznaczając dowolne z następujących pól:

About courses or learning opportunities - o kursach lub możliwościach uczenia się
For surveys and research - do ankiet i badań
Post - pocztą
Phone - telefonicznie
Email - przez email

STRONA 7

Section 17 - Declaration by Applicant

Learner Name - imię i nazwisko
Date - data